ישארה דומעל הרזח.תובוגתו תועצה ,תולאש לבקל חמשנ
םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה - תינונס.תורומש תויוכזה לכ ©
acide and base instrumental environment about us oxidation about us organic