English
מסע חשיבתי
מזכירות החוג
קורסים
מסלולי למידה
צוות אקדמי
קולוקוויום
לוח מודעות
מידע כללי

החוג להוראת המדעים - 501


שם קורס

מרצה

מס' קורס

הסמינריון להוראת המדעים

פרופ' יגאל גלילי

85801


היסטוריה של פרדיגמות בפיזיקה בהקשר לחינוך המדעי

פרופ' יגאל גלילי

85814


הוראת הפיסיקה: תכנים שיטות ופילוסופיה

פרופ' יגאל גלילי

85860


קולוקוויום וסימינריון דוקטורנטי

פרופ' יגאל גלילי

85832


רעיונות מרכזיים במדעי הטבע

פרופ' יגאל גלילי
ד"ר רחל צימרוט
ד"ר דבורה לנג

85851


פרדיגמות בהוראת המדעים

ד"ר איילת וייצמן

85804


היסטוריה של הביולוגיה ומשמעותה להוראת הביולוגיה

ד"ר דבורה לנג

85894


ייחס גומלין בין מתמטיקה למדעי טבע בפרספקטיבה הסטורית

ד"ר אלכס חייט

85863


היסטוריה ופילוסופיה של מתמטיקה

ד"ר אלכס חייט

85886


הוראת מדעים מול פילוסופיה של המדע

ד"ר מיכאל צייטלין

85867


פילוסופיה של הוראת המדעיםד"ר מיכאל צייטלין85888

סוגיות נבחרות בהוראת הביולוגיה ברמות שונותלא מתקיים השנה85850

אסטרונומניה, קונסטרוקטיביזם ומסע חשיבתילא מתקיים השנה85855

למידה משמעותית והוראה משמעותית של מושגים מדעייםלא מתקיים השנה85884

הוראת מתמטיקה כשפהלא מתקיים השנה85889

סוגיות במחקר על הוראה ולמידה של מתמטיקהלא מתקיים השנה85890

דרכים בהוראת הכימיהלא מתקיים השנה85892

היסטוריה של מושגי יסוד בכימיהלא מתקיים השנה85898מעבר לשנתון
המרכז להוראת המדעים

תוצרי המרכז

מרכזי מורים ארציים במרכז

TRACES פרוייקט

חיפוש

סיפריות