English
מסע חשיבתי
מזכירות החוג
קורסים
מסלולי למידה
צוות אקדמי
קולוקוויום
לוח מודעות
מידע כללי


שעות קבלה


שעות הקבלה של יו"ר ויועץ החוג פרופ' יגאל גלילי 
בימי ד' בין השעות: 13:30 – 12:00
ובשאר הימים בתיאום מראש עם מזכירת החוג

שעות הקבלה של שאר מורי החוג יפורסמו על לוח המודעות של החוג
ובאתר האינטרנט של החוג
בברכה
מזכירת החוג שולי פנחסי
טלפון: 026584492


מלגות לתלמידי מוסמך בחוג להוראת המדעים

בכל שנה יעניק החוג להוראת המדעים מלגות מחיה לתלמידי מוסמך בגובה 100% שכר לימוד, ע"פ הקריטריונים הבאים

מלגת קבלה – תוענק לתלמיד בעל ממוצע הקבלה הגבוה ביותר. במידה שההפרש בין שני ממוצעי הקבלה הגבוהים ביותר קטן מ-5 נקודות, יקבע הזוכה ע"פ השוואה פרטנית של גיליון הציונים, תוך התייחסות לרמת הקושי של הקורסים שנלמדו ולרמת המוסד המעניק

מלגת הצטיינות – תוענק לתלמיד בעל הממוצע הגבוה ביותר בשנה א' בלימודי הוראת המדעים, ובלבד שלמד בהיקף של לפחות 20 נ"ז. הממוצע יחושב ע"פ 20 נ"ז הגבוהות מתוך נקודות הזכות שנלמדו

 
מלגות תמיכה – מיועדות לסייע לתלמידים בתשלום שכר הלימוד. הדיון בהענקת המלגות יתבצע על-סמך מכתב בקשה של התלמיד, המתאר את הצורך אותו תשרת קבלת המלגה, בצירוף מסמכים רלוונטיים. ניתן להגיש בקשה חוזרת בשנה ב' גם אם נדחתה הבקשה בשנה א'. מספר המלגות המוצעות בקטגוריה זו תלויים באילוצים תקציביים ויכול להשתנות משנה לשנה

קבלת המלגה מותנה בהגשת תוכנית לימודים מלאה (בהיקך שאינו נמוך מ-90% של שכר הלימוד). תלמידים שלימודיהם בחוג הם על-תנאי (לא סיימו את לימודי ההשלמה או  חייבים בבחינה באנגלית) לא זכאים למלגה עד שיעמדו בתנאים שהוצבו להם.

הערות
תלמידים המעוניינים להיות מועמדים לקבלת מלגת קבלה והצטיינות צריכים לאשר תוכנית לימודים תוך שבועיים מיום פתיחת מערכת הרישום לתלמידי מוסמך. תלמידים המבקשים מלגת תמיכה צריכים למסור את מכתב הבקשה שלהם למזכירות החוג תוך שבועיים מפתיחת שנת הלימודים

הזוכים במלגות יקבלו הודעה אישית על כך בשבוע השלישי של שנה"ל. שמותיהם של הזוכים במלגת הקבלה ובמלגת ההצטיינות יפורסמו על לוח המודעות ובאתר החוג
 

ניתן לקבל מלגה במשך שנתיים רצופות, ובלבד שהתלמיד מקיים את תנאי מס' 4 לעיל


המרכז להוראת המדעים

תוצרי המרכז

מרכזי מורים ארציים במרכז

TRACES פרוייקט

חיפוש

סיפריות