English
מסע חשיבתי
מזכירות החוג
קורסים
מסלולי למידה
צוות אקדמי
קולוקוויום
לוח מודעות
מידע כללי

הצוות האקדמי

מורי החוג ותחומי התמחותם

026584097 :טל
igal@vms.huji.ac.il

מנהל המרכז להוראת המדעים, ראש החוג להוראת המדעים
הוראת הפיסיקה, ידע מושגי ותפיסות במדע, היסטוריה ופילוסופיה של המדע בהוראת המדעים

פרופ' יגאל גלילי026586492 :טל
jdodick@vms.huji.ac.il
הוראת האבולוציה, הביולגיה והגיאולוגיה
.ברמה תיכונית ואוניברסיטאית
ד"ר ג'ף דאדיק
בשבתוןהתלמידים שעומדים להתמחות בתחומים של מדעים שונים יוכלו לקבל הדרכת מומחה במסגרת המחקר לתזה (תואר שני ושלישי)
ע"י חוקרים במחלקות מקצועיות של הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע - ראו רשימת הסגל הנלווה

מורים המשתתפים בפעילות החוג


פיסיקה
025884603 :טל
unna@vms.huji.ac.il
פיסיקה קוונטית ורלטביסטית פרופ' יששכר אונא
המכון לפיסיקה

026584100 :טל
dekel@astro.huji.ac.il
אסטרופיסיקה פרופ' אבישי דקל
המכון לפיסיקה

026584097 :טל
misha@mandelschool.org.il
פילוסופיה והוראת המדעים, שילוב אינטרנט בהוראת המדעים ד"ר מיכאל צייטלין
בית ספר
מנדל למנהיגות חינוכית

schurfa@netvision.net.il התמחות בתהליכים קוגניטיביים, הוראת המדעים באסטרונומיה
ד"ר ירון שור
המכללה לחינוך דוד ילין

menor4@netvision.net.il פיסיקה
ד"ר חנה שטיין
מכללת אחווה


כימיה
026585305 :טל
menachem@vms.huji.ac.il
כימיה אי-אורגנית ואנליטית פרופ' מנחם שטיינברג
המכון לכימיה

026585831 :טל
mandler@vms.huji.ac.il
הוראת הכימיה פרו'פ  דני מדלר
המכון לכימיה

026586114 :טל
roi.baer@huji.ac.il

כימיה
פרופ' רועי  בר
המכון לכימיה

daniel@huji.ac.il כימיה  ד"ר דניאל הריז
המכון לכימיה

zimrot@cc.huji.ac.il הוראת הכימיה ד"ר רחל צימרוט

מתמטיקה
026586841 :טל
deshalit@math.huji.ac.il
מתמטיקה פרו'פ אודי דה שליט
המכון למתמטיקה

raz@math.huji.ac.il מתמטיקה פרופ' רז קופרמן
המכון למתמטיקה

025881064 :טל
msschwar@mscc.huji.ac.il
התוכנית לקוגניציה, הוראה ומחשבים פרופ' ברוך שוורץ
ביה"ס לחינוך

026585370 :טל
khait@vms.huji.ac.il
הוראת מתמטיקה ומחשב ד"ר אלכסנדר חייט
מכללת ירושלים

egura@mscc.huji.ac.il תורת המשחקים, מתמטיקה ד"ר עין יה גורה
המרכז לרציונאליות

026585808 :טל
tami@math.huji.ac.il
הוראת מתמטיקה מר איתמר צביק
המכון למתמטיקה


ביולוגיה
nbenarie@vms.huji.ac.il
ביולוגיה

ד"ר נסים בן-אריה
המכון למדעי החיים


026584418 :טל
dvoral@savion.huji.ac.il
ביולוגיה ד"ר דבורה לנג
מרכז נוער שוחר מדע ע"ש יוסף מאירהוף


מדעי המחשב
026585266 :טל
cbeeri@cc.huji.ac.il
מדעי המחשב פרופ' כתריאל בארי 
המכון למדעי המחשב

yifatbdk@mscc.huji.ac.il הוראת מדעי המחשב ד"ר יפעת קוליקנט
ביה"ס לחינוך

עוזרי הוראה

mikabeck@gmail.com

ביולוגיה מיקה לאון-בק

Lina.vinitskpinsky@gmail.com פיסיקה לינה ויניצקי-פינסקי

גמלאים

089489908 :טל
vinner@vms.huji.ac.il
הוראת מתמטיקה פרופ' שלמה וינר

026585364 :טל
ramir@vms.huji.ac.il
הוראת ביולגיה, תפיסת המושגים של מורים ותלמידים בביולוגיה ד"ר רות אמיר

026286293:טל הוראת אסטרונומיה, מדעים בחינוך המיוחד
והתפתחות מושגים
ד"ר ורדה בר

026584066 :טל
ofran@cc.huji.ac.il
הוראת פיסיקה ומתמטיקה ד"ר מירה עופרן

026585461:טל הוראת הביולוגיה
פרופ' פנחס תמירהמרכז להוראת המדעים

תוצרי המרכז

מרכזי מורים ארציים במרכז

TRACES פרוייקט

חיפוש

סיפריות