English
מסע חשיבתי
מזכירות החוג
קורסים
מסלולי למידה
צוות אקדמי
קולוקוויום
לוח מודעות
מידע כללי

החוג להוראת המדעים - 501

,התכנית מכינה את המסיימים לתפקד כחוקרים ומובילים בהוראת המדעים
במערכות החינוך השונות, בתי ספר, משרד החינוך, סמינרים למורים
.וגופים נוספים המטפלים בהוראה של מדע ופיתוח של חומרי למידה מתאימים

,הוראת המדעים היא ענף רב-תחומי שכולל תכנים במדעי הטבע והמתמטיקה
ההיסטוריה, הפילוסופיה והסוציולוגיה של מדע, פדגוגיה
,ומדע קוגנטיבי, תוצאות המחקרים בהוראת המדע והמתמטיקה. בהתאם לכך
.ההוראה בחוג מעודדת יצירת ידע ייחודי הנשען על הדיסציפלינות הנ"ל

.הקורסים המוצעים ע"י החוג להוראת המדעים מתחילים בקידומת ***
85

לימודי מוסמך
משך הלימודים הוא שנתיים. קיימת אפשרות לפצל את הלימודים בתנאי שמשך
.הלימודים לא יעלה על ארבע שנים

במדעי הטבע, מתמטיקה, הנדסה או החקלאות (B. Sc.) תנאי קבלה: תעודת בוגר
.בציון סופי של 80 לפחות. מקרים גבוליים ידונו באופן פרטני

הדרישות במסלול המחקרי
מכסת הלימודים לתואר היא 40 נקודות זכות (נ"ז) לפחות בלימוד קורסים בחמשת
:התחומים הבאים

.קורסי חובה מתחומי הוראת המדעים והחינוך 22 נ"ז
.קורסים בתחום ההתמחות המדעי (עפ"י תעודת הבוגר)*: 14-10 נ"ז
.קורסי בחירה **: 8-4 נ"ז

(74443) כמן כן יכתוב התלמיד הצעת מחקר, יכין עבודת גמר בלימודי מוסמך בהדרכת מורי החוג
.(74442) ויבחן בחינה מסכמת בלימודי מוסמך

עבודת המחקר וכתיבת עבודת הגמר נמשכות לא פחות מ-15 חודשים (שנת לימודים + שני חופשי קיץ), ועל כן הצעת המחקר צריכה להיות מוגשת לא יאוחר מסוף חודש יוני בשנה שלפני סיום התואר. בעת ההגשה העל התלמיד להיות עם ממוצע של 85 לפחות. היקף ההצעה לא יעלה על 10 עמודים (לא כולל נספחים וביבליוגרפיה). ההצעה צריכה לכלול את הסעיפים הבאים - מבוא, שיטות, ומסקנות והשלכות משוערות מהמחקר כמפורט להלן, ולעבור את אישור המנחה. יש אפשרות להוריד דוגמה של הצעת מחקר ולעיין בתקנון לכתיבת המוסמך - הפקולטה למדעי הטבע.

המסלול הלא מחקרי
מכסת הלימודים לתואר היא 50 נקודות זכות לפחות בלימוד קורסים בחמשת
:התחומים הבאים

.קורסי חובה מתחומי הוראת המדעים והחינוך: 22 נ"ז
.קורסים בתחום ההתמחות המדעי (עפ"י תעודת הבוגר)*: 14-10 נ"ז
.קורסי בחירה **: 18-14 נ"ז

.(74442) כמו כן יכין התלמיד הרצאה סמינריונית ויבחן בבחינה מסכמת בלימודי מוסמך

עבודת הגמר במסלול הלא-מחקרי היא הכנת הרצאה סמינריונית, מפורטת יותר מסמינר רגיל במסגרת קורס, בנושא מוגדר שייבחר על ידי הסטודנט. העבודה תבוצע בהדרכת אחד ממורי החוג. תכלית העבודה היא אימון הסטודנט בחיפוש ואיסוף מידע, ביצוע קריאה ביקורתית של מאמרים והצגת הנושא בפני החוג. על העבודה לשקף את בקיאותו של התלמיד בתיאוריה ובמחקר עדכני בתחום הוראת המדעים, את כושרו לבטא חשיבה ביקורתית בקריאת מאמרים, ואת יכולתו לסכם ולהציג את עמדתו בצורה בהירה ומשכנעת
 
העבודה תתבסס על שלושה מאמרי מחקר (לפחות) ומאמרים נוספים עוסקים בבעיה ספציפית וממוקדת בהוראת המדעים (כדוגמא, בעיות קוגניטיביות אצל תלמידים בבית ספר תיכון בהבנת התיאוריה של  אבולוציה). התוצר סופי יהיה הרצאה סמינריונית  שבה הסטודנט מציג סינתזה של הרעיונות שהוצגו במאמרים נבחרים.  יצירת סינתזה כזו, מחייבת לערוך השוואות (בצורה ביקורתית) בין  המאמרים (מטרות, שיטות, תוצאות, השלכות) וגם להסביר איך המחקר המוצג במאמרים אלה מתייחס  להיבטים השונים של בעיה ספציפית בהוראת המדעים

להצגת הסמינר יוקדשו כ-45 דקות ואחר-כך יוקצב כ-15 עד 20 דקות לשאלות של מורי החוג ושל עמיתים

 

בנוסף לכך הסטודנט צריך להכין ולהגיש תקציר של 3-5 עמודים שמסכם את הנקודות העיקריות והחשבות של הסמינר.  הציון שהסטודנט יקבל בסמינר סיום מבוסס על איכות ההצגה, ועל התשובות לשאלות
 
כל סטודנט שרוצה לעשות עבודת גמר במסלול הלא מחקרי צריך למצוא מנחה מתאים מהצוות האקדמי של הוראת המדעים.  הסטודנט יפגוש את המנחה 3 פעמים:

  1.     לפני בחירת המאמרים: דיון כללי בנושא של העבודה
  2.     אחרי בחירת המאמרים: הסטודנט יציג לפחות 3 מאמרים כבסיס לסמינר. בנוסף הוא יציג את ראשי פרקים (עם הסבר) בהיקף של עמוד אחד. 
  3.     תיקון העבודה: הגרסה הראשונה של המצגת תוצג למנחה ותתוקן על פי הצורך וההנחיות.
שבועיים לאחר הפגישה השלישית הסטודנט יציג את המצגת המתוקנת לפני החוג
 
הערה: מועד סופי  לסיים את הכנת המצגת יהיה 1.11. באותו יום אחרי סיום הסמינר הסטודנט ייבחן בבחינה כללית. (אם המצגת לא מוכנה עד 1.11, הבחינה תדחה עד אחרי 1.1 של השנה הבאה). שאלות מיקוד - מבוססות על הקורסים שלמד, יישלחו שבוע לפני מועד של מבחן

התאריך האחרון לבחינה הסופית הוא 15.12


קורסים לשנה ג' ומוסמך מתוכנית החוג המתאים בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע*
קורסים מהתוכנית של החוג להוראת המדעים, מהתוכנית להיסטוריה**
.וסוציולוגיה של המדעים ומגה ללמידה והוראה של ביה"ס לחינוך באישור היועץ

הקורסים מוצעים על ידי החוג להוראת המדעים בקמפוס אדמונד ספרא, גבעת רם, ועל ידי
ביה"ס לחינוך בקמפוס הר-הצופים. פירוט הקורסים עפ"י חלוקה לתחומים הנ"ל, ניתן
.לקבל במזכירות החוג להוראת המדעים

לכל התלמידים - במסלול המחקרי והלא מחקרי
השתתפות בכל הקורסים חובה. הציון בכל קורס ייקבע על סמך עבודה שוטפת, משימה
.בתום הקורס והצגת נושא בפני הכיתה, במידה ותדרש

בתום הלימודים תתקיים בחינה כללית בעל-פה. מטרת המבחן לבדוק את הידע
הספציפי והכללי של התלמיד בתחום הנלמד, כמו גם את היכולת לשלב וליישם את הידע
במצבים חינוכיים שונים. הדיון בבחינה מתייחס למגוון רחב של ידע בדגש על התחום
הספציפי של עבודת המחקר (במסלול המחקרי) או הסקירה הביקורתית
.(במסלול הלא מחקרי
)

הרכב הציון הסופי במסלול המחקרי: 50% ציוני הקורסים, 30% ציון עבודת הגמר
.למוסמך ו-20% ציון הבחינה הכללית
הרכב הציון הסופי במסלול הלא מחקרי: 80% ציוני הקורסים, 10% ציון העבודה
.ו-10% ציון הבחינה הכללית

לימודים לתואר דוקטור
התוכנית כוללת מחקר ומשלבת לימודים אמפיריים ותיאורטיים. תוכנית הלימודים
.נקבעת על-ידי "ועדה מלווה" אישית לכל תלמיד. הלימודים נמשכים כחמש שנים

תנאי הקבלה
תואר שני במסלול מחקר במדעי הטבע, מתמטיקה, הנדסה, חקלאות או הוראת המדעים
.כולל עבודת גמר בציון 85 לפחות וציון הגמר לתואר מוסמך - לפחות 85
.הסכמה מראש עם המנחה המיועד באשר ללימודי הדוקטורט

הנחיות מיוחדות לתלמידי מוסמך ודוקטור
כל תלמידי התואר השני נדרשים להשתתף בקולוקוויום של המחלקה במהלך שנתיים
תלמידי התואר השלישי חייבים להשתתף במפגשי הקולוקוויום עד
להגשת עבודת הדוקטורט. הקולוקוויום מתקיים באולם 7, בבניין לוי, בימי רביעי
בשעות 17:30-16:00. תאריכים, נושאים ותקצירים של המפגשים
ניתן למצוא על לוח המודעות או בתפריט הפתיחה של המרכז להוראת המדעים
.באינטרנט

תכנית השתלמות מורים בפועל
המרכז להוראת המדעים מספק השתלמות למורים בשבתון, אשר להם תואר
ו-5 שנים ניסיון (מינימום) כמורה מוסמך. התוכנית היא חד שנתית B.Sc.או B.A.
התוכנית מוכרת על-ידי משרד החינוך וכוללת השתתפות בקורסים
וסמינריונים היכולים להעשיר את יכולות המורים בהוראת המדעים. המשתתפים
בתוכנית זו יכולים לבחור ממגוון רחב של קורסים במדעי הטבע, מתמטיקה, הוראת
.המדעים וחינוך בהתאם לצורכיהם האישיים

מורים המעונינים להמשיך לתואר מתקדם בתום השנה ויעמדו בדרישות הקבלה, יוכלו
.לקבל הכרה עבור הקורסים של התוכנית כמילוי חלקי של דרישות התואר שלהם


לצורך ייעוץ אישי נוסף ניתן לפנות למזכירת החוג - הגב' שולי פנחסי, טל' 02-6584492
Fax: 02-6585708
shulip@savion.huji.ac.il :כתובת דואר אלקטרוני


המרכז להוראת המדעים

תוצרי המרכז

מרכזי מורים ארציים במרכז

TRACES פרוייקט

חיפוש

סיפריות