English
מסע חשיבתי
מזכירות החוג
קורסים
מסלולי למידה
צוות אקדמי
קולוקוויום
לוח מודעות
מידע כללי

  Traces
פרוייקט
במסגרת המרכז להוראת המדעים באוניברסיטה העברית

מדובר בפרויקט בינלאומי לשיפור הוראת המדעים, המתבצע בשש ארצות (איטליה – מובילת הפרוייקט, ספרד, ברזיל, ארגנטינה, קולומביה וישראל). הפרויקט נקרא-

TRACES - Transformative Research Activities. Cultural diversities and Education in Science.

 אחת ממטרות הפרוייקט היא להשוות מאפיינים מרכזיים בהוראת המדעים בארצות המשתתפות. מטרה נוספת היא לאפיין את הקשר בין תיאוריות בהוראת המדעים לבין יישומן בשטח, הן מנקודת המבט של החוקרים והן מנקודת המבט של המורים.

לפרוייקט שני חלקים, הראשון הוא ביצוע סקר וראיונות, והשני הוא ביצוע מחקר בבתי ספר. בחלק הראשון, שאמור להסתיים עד סוף שנת 2010,  נערכים ראיונות עם מעצבי מדיניות, מומחים בהוראת המדעים, מנהלי בתי ספר ומורים למדעים. הראיונות מתייחסים לאופן בו רואים המרואיינים את יישום הוראת המדעים במערכת החינוך בכלל ובבתי הספר בפרט, תוך התייחסות לרפורמות ולשינויים שהתחוללו בשנים האחרונות. במקביל, הוכנס שאלון לאתר האוניברסיטה המיועד למילוי על ידי מורים למדעים. השאלון שם דגש על נקודת המבט של המורה על הוראת המדעים. בכל אחת מהארצות המשתתפות ימלאו מורים למדעים שאלונים דומים, כך שייווצר בסיס מידע שיוכל לתת תובנות לגבי תחושות ומחשבות של המורים למדעים לגבי גורמים חברתיים ומקצועיים המסייעים להם בהוראה בכיתות ולגבי קשיים שהם רואים בעבודתם ודרכים להתמודדות עם הבעיות.

בחלק השני, האמור להסתיים ביולי 2012, יבוצעו התערבויות חינוכיות על פי שיטת ה"מסע החשיבתי" בשלוש חטיבות ביניים ובאוכלוסייה של נושרים מהחטיבה העליונה הלומדים במסגרת תוכנית "הלה" של משרד החינוך למתן הזדמנות חוזרת ללמידה.

האחראי על המחקר כולו במסגרת האוניברסיטה העברית הוא פרופ' יגאל גלילי. מרכז המחקר הוא ד"ר ירון שור. משתתפים במחקר: ד"ר איילת ויצמן, שאחראית על ביצוע הסקר, ועורכת מחקר בחטיבת ביניים במבשרת ירושלים, חנה שטיין, מבצעת ניסוי בבית הספר לטבע בתל אביב, מוריה נזר-טרסיק מבצעת ניסוי בחטיבת ביניים במבשרת, ירדן בן חורין מבצע ניסוי בחטיבת ביניים של ברנקו וייס ואורן אקשטיין מבצע ניסוי עם אוכלוסייה של תלמידים שנשרו מהחטיבה העליונה ולומדים במסגרת "הלה".
המרכז להוראת המדעים

תוצרי המרכז

מרכזי מורים ארציים במרכז

חיפוש

סיפריות