ןרפוע הרימ ר"ד

 

: הלבקה תועשו דרשמה םוקימ

11:00-12:00 ,'ד םוי, םר תעבג ,12 רדח ,םיעדמה תארוהל זכרמה ,עדמל ןיינב

ofran@cc.huji.ac.il

 

מדקא עקר

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,הקיסיפ - ישילש ראות

 

:רקחמו תוניינעתה ימוחת

,תועוצקמה תארוה ידכ ךות הבישחה םודיק

,הקיסיפ תארוה

,הקיטמתמ תארוה

.ידוסיה רפסה-תיבב הקיטמתמ

 

:טקייורפ

,תועוצקמה תארוהמ קלח כ המכ ח - ה"מכח

.תועוצקמה תארוה ידכ ךות תוימדקא תולוכי חותיפל ,רפסה-יתבב םירומ תייחנה טקייורפ

 

:םירחבנ םימוסרפהמ

הרימ ,הנבה םשל הארוהבו יתרוקיב ןויעב ,תיתרוקיב תוננובתהב םיקרפ ...??ןיבהל הפ שי המ
.א"נשת ,סכר תאצוה ,ןרפוע

הסט לחר ,ילאפר הנר ,(תווצה שאר) ןרפוע הרימ ,תיתרוקיב האירקב םיקרפ ...ןיבי ןיבמהו
.א"נשת ,סכר תאצוה ,םמוק קחציו

.תונוש תומרב םיעדמבו הקיסיפב הכרדהו דומיל ירפס

.הלא םימוחתב רקחמ ירמאמ

.ירלופופ עדמב םירמאמ